Garantii

Kui sul tekib meilt ostetud tehnikaseadmega mure - olgu see siis garantii raames või mitte, võta meiega ühendust info@mi-home.ee

Teil on võimalik saada teenust järgmistel viisidel: E-post info@servisaict.lt

Riik Linn Volitatud teeninduskeskus www Lisa
Leedu Kaunas UAB Servisa ICT -E https://servisaict.eu/en/ *Ainult Eco-süsteemid
Eesti Tallinn LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal https://www.etsc.ee/ * Ainult Nutitelefonid

XIAOMI NUTITELEFONI GARANTIITEADE

KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE TEATUD ÕIGUSED NING TEIE RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI ÕIGUSAKTID VÕIVAD TEILE ANDA MUID ÕIGUSI. NIMELT VÕIDAKSE MÕNEDE RIIKIDE, PROVINTSIDE VÕI OSARIIKIDE TARBIJAÕIGUSES MÄÄRATA MINIMAALNE GARANTIIPERIOOD. XIAOMI EI VÄLISTA, PIIRA EGA PEATA TEIE MUUDE ÕIGUSTE KEHTIVUST, VÄLJA ARVATUD ÕIGUSAKTIDEGA ETTENÄHTUD JUHTUDEL. TEIE ÕIGUSTE TÄIELIKUKS MÕISTMISEKS KUTSUME TEID ÜLES TUTVUMA OMA RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI ÕIGUSAKTIDEGA. Käesolevat lepingulist garantiid kohaldatakse üksnes algselt tarnitud Xiaomi toote (edaspidi „toode“) riistvaraliste komponentide suhtes ja ei kohaldata Xiaomi või muude tootjate omandusse kuuluva mis tahes tarkvara või muude seadmete suhtes, mille kohta on esitatud või kohaldamiseks ette nähtud lõppkasutaja litsentsileping või eraldiseisvad garantiiavaldused või -välistused.

1. PIIRATUD TOOTEGARANTII

Xiaomi tagab algsele ostjale, et teie Xiaomi tootel ei ilmne garantiiperioodil tavakasutuse käigus materjali- ega tootmisdefekte. Kui kohaldatavas õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, kehtib garantii 2 aastat. Olenemata eelmisest punktist, ei välista, piira ega peata Xiaomi kohaldatava õigusaktiga kehtestatud minimaalset õiguslikku garantiiperioodi. Xiaomi ei taga toote katkestusteta või tõrgeteta toimimist.
Mehaanilised kahjustused ei kuulu garantii alla

2. PARANDUSMEETMED

Kui leitakse riistvaradefekt ja Xiaomi saab garantiiperioodi jooksul põhjendatud nõude, siis Xiaomi kas (1) parandab toote tasuta, kasutades uusi või parandatud asendusosi, (2) asendab toote uue või parandatud tootega või (3) maksab toote eest raha tagasi, välja arvatud võimalikud transpordikulud. Need on defekti korral suurimal õigusaktidega lubatud määral teie ainsad parandusmeetmed. Võidakse kohaldada transpordi- ja käitlustasusid, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate õigusaktidega keelatud. Mis tahes riistvaralisele asendustootele antakse garantii algse garantiiperioodi ülejäänud osaks või kolmekümneks (30) päevaks, olenevalt sellest, kumb periood on pikem, või mis tahes täiendavaks ajaperioodiks, mida võidakse teie jurisdiktsioonis kohaldada.

3. GARANTIITEENUSE SAAMINE

Xiaomi võib kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega nõuda kliendilt ostutõendi ja garantiikaardi esitamist koos toote IMEI-ga. Teie vastutate mis tahes andmete, tarkvara või muude materjalide varundamise eest, mille olete tootesse talletanud või selles säilitanud. Taolised andmed, tarkvara või muud materjalid lähevad teenuse kasutamise käigus tõenäoliselt kaduma või vormindatakse ümber ja Xiaomi ei vastuta mis tahes taolise kahju või kao eest. 
Remont garantii raames võib võta kuni 30 tööpäeva.

4. VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Kui Xiaomi ei ole ette näinud teisiti, kehtib see piiratud garantii üksnes Xiaomi toodetud või Xiaomile toodetud toote suhtes, mille saab tuvastada kaubamärgi "Xiaomi" või “Mi”, ärinime või tootele kinnitatud logo järgi. Piiratud garantii ei kehti mis tahes järgmise suhtes: (a) vääramatu jõu (näiteks pikselöögid, tornaadod, üleujutus, tulekahju, maavärin või muud välised põhjused) põhjustatud kahjustus; (b) hooletus; (c) ärikasutus; (d) toote mis tahes osa ümberehitamine või muutmine; (e) mitte-Xiaomi toodetega koos kasutamisest põhjustatud kahjustus; (f) õnnetusest, kuritarvitamisest või väärkasutamisest põhjustatud kahjustus; (g) kahjustus, mis on põhjustatud toote kasutamisest muul kui Xiaomi kirjeldatud lubatud või ettenähtud viisil või vale pinge või toiteplokiga; (h) kahjustus, mis on põhjustatud hooldusest (sealhulgas täiendused või laiendused), mille teostaja ei ole Xiaomi esindaja või (i) toote kasutamisega seotud juhiste eiramine. See piiratud garantii ei hõlma tarkvaraprogrammide ja kasutajaandmete taastamist ja taasinstallimist. Ühelgi Xiaomi edasimüüjal, esindajal ega töötajal ei ole lubatud seda piiratud garantiid mis tahes viisil muuta, pikendada ega täiendada. Kui mis tahes tingimus loetakse õigusvastaseks või jõustamatuks, ei mõjuta ega kahjusta see ülejäänud tingimuste õigusjärgsust või jõustatavust. Müügijärgsed hooldusteenused on piiratud algse ostu riigi või piirkonnaga, välja arvatud juhul, kui see on õigusaktidega keelatud või Xiaomi poolt lubatud. Käesolevad tagatised ei hõlma tooteid, mis ei olnud imporditud nõuetekohaselt ja/või ei olnud Xiaomi poolt nõuetekohaselt toodetud ja/või ei olnud Xiaomi või tema ametliku edasimüüja poolt nõuetekohaselt omandatud. Kohaldatava õigusakti kohaselt võite saada kasu toote müünud mitteametliku jaemüüja antud tagatistest. Seetõttu soovitab Xiaomi teil võtta ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Käesolevaid tagatisi ei kohaldata Hongkongis ja Taiwanil.

Mehaanilised kahjustused ei kuulu garantii alla

5. KAUDSED TAGATISED

Kõik kaudsed tagatised (sealhulgas kaubastatavus ja sobivus konkreetseks otstarbeks) on piiratud selle piiratud garantii kestusega, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava õigusaktiga keelatud. Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse tagatise piiramist ja seega ei pruugi eespool nimetatud piirangud teie suhtes kohalduda.

6. KAHJUDE PIIRAMINE

Välja arvatud juhul, kui see on kohaldatava õigusaktiga keelatud, ei vastuta Xiaomi mis tahes kõrval-, kaudse, eri- või kaaskahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud kasum, tulu või andmed, mis tahes sõnaselge või kaudse tagatise või tingimuse rikkumise tagajärjel või mis tahes muu õigusteooria kohaselt tekkinud kahju, isegi kui Xiaomi on saanud teadlikuks taoliste kahjude võimalikkusest. Mõned jurisdiktsioonid ei luba eri-, kaudsete, kõrval- või kaaskahjude välistamist või piiramist ja seega ei pruugi eespool nimetatud piirang või välistus teie suhtes kohalduda.

7. Garantiiperiood

Xiaomi garanteerib algsele ostjale, et tavapärasel kasutamisel ei ole tootel ülalnimetatud ajavahemiku jooksul materjali- ja valmistusvigu. Xiaomi ei garanteeri, et toote töö on katkematu või tõrgeteta. Xiaomi ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud toote kasutamise juhiste eiramisest.