Mi-coins tingimused

Regulamin programu lojalnościowego Mi Coins na Mi-Home.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego (Uczestnik) – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymogi przewidziane niniejszym regulaminem, która wyrażając wolę udziału w Programie Lojalnościowym, przystąpiła do niego poprzez dokonanie skutecznej rejestracji w Sklepie Internetowym; Usługobiorca.
 2. ROLV Group (Organizator Programu Lojalnościowego) – Firma ROLV Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Traktowa 6, kod pocztowy 05-800, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387535, NIP 5342472319, REGON 142955045.
 3. Program Lojalnościowy (Program) – program organizowany przez ROLV Group, przeprowadzany w Sklepie Internetowym, polegający na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik programu może m.in:
  1. gromadzić Wirtualną Walutę na Koncie Uczestnika poprzez nabywanie towarów na własne potrzeby (niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) w Sklepie Internetowym oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, jak i w ramach promocji specjalnych,
  2. wykorzystać zgromadzoną Wirtualną Walutę w Sklepie Internetowym, w terminie jej ważności, na zasadach opisanych w Regulaminie,
  3. korzystać ze specjalnych promocji organizowanych przez ROLV Group (m.in. specjalne promocje rabatowe).
 4. Mi Coins (Wirtualna Waluta) – przyznawane za dokonywanie przez Uczestników detalicznych zakupów Towarów w Sklepie Internetowym punkty lojalnościowe o odpowiedniej wartości przedstawionej w Wirtualnej Walucie, będące bonusem dla Uczestników Programu Lojalnościowego, naliczane na Konto Uczestnika, zgodnie z przyjętym przelicznikiem, o określonym terminie ważności, które mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Konto Uczestnika (Konto) – zindywidualizowane konto Uczestnika, utworzone zgodnie z niniejszym Regulaminem i dostępne w serwisie Mi-Home.pl. Konto Uczestnika przedstawia stan Konta, czyli aktualne saldo Wirtualnej Waluty Mi Coins zebranej przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, uwzględniające przyznaną, wykorzystaną, zwróconą, odjętą, unieważnioną i wygasającą wartość Wirtualnej Waluty oraz historię zarejestrowanych zakupów.
 6. Sklep Internetowy – punkt sprzedaży Towarów na odległość oraz punkty odbioru sieci własnej Organizatora, prowadzony przez ROLV Group, działający pod adresem https://www.mi-home.pl.
 7. Towary – produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego.
 8. Zamiana punktów – mechanizm wykorzystania Wirtualnej Waluty w związku z udziałem Uczestnika w Programie Lojalnościowym, na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem, polegający na zamianie przez Uczestnika wybranej ilości Wirtualnej Waluty na potrzeby stworzenia kodu rabatowego.
 9. Kod Rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Uczestnika do jego realizacji w Sklepie Internetowym, w postaci zniżki na kupowane przez niego Towary w wysokości wynikającej z wykorzystanej Wirtualnej Waluty.

§ 2 Przystąpienie do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz założyć konto w Sklepie Internetowym.
 2. Przystąpienie do Programu i korzystanie z uprawnień z niego wynikających jest bezpłatne.
 3. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu jego zakończenia przez Organizatora.
 4. Przystąpienie do Programu następuje automatycznie w momencie złożenia zamówienia o wartości przekraczającej 10 zł brutto, przy użyciu zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym.
 5. Osoba przystępująca do Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem, nabywając status Uczestnika, dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika dostępnym w Sklepie Internetowym.
 6. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. Wyłącznie Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z Programu Lojalnościowego.
 7. Uczestnik posiada każdorazowo dostęp do Konta, logując się do Sklepu Internetowego.
 8. Uczestnik może w każdym momencie zmienić dane Uczestnika, z wyłączeniem imienia i nazwiska, wprowadzając stosowne zmiany po zalogowaniu się na Koncie Uczestnika.
 9. Uczestnik nie ma obowiązku korzystania z Mi Coins dostępnych na jego Koncie, jednak dokonanie transakcji z ich wykorzystaniem oznacza zapoznanie się przez Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptację.

§ 3 Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik jest uprawniony do:
  1. gromadzenia Wirtualnej Waluty Mi Coins na Koncie Uczestnika za nabywanie Towarów w Sklepie Internetowym oraz w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz w specjalnych promocjach;
  2. wykorzystywania zgromadzonej Wirtualnej Waluty na zasadach opisanych w Regulaminie (Zamiana punktów);
  3. uczestniczenia i korzystania ze specjalnych promocji organizowanych przez ROLV Group (m.in. specjalne promocje rabatowe);
  4. uczestniczenia w dodatkowych akcjach zbierania punktów, takich jak polecanie produktów i afiliacja sprzedaży.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy zalogują się na swoje konto Mi-Home.pl uzyskują dostęp do specjalnych, dostępnych jedynie dla zalogowanych Użytkowników, promocji na Towary znajdujące się w ofercie Sklepu.
 3. Informacje na temat promocji, akcji rabatowych itp. będą przekazywane Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail/SMS, zgodnie z udzielonymi przez niego zgodami.
 4. Informacje zawarte na Koncie Uczestnika stanowią dowód zakupu produktu, o ile transakcja została zarejestrowana na Koncie Uczestnika. Reklamacje można składać na podstawie każdego dowodu zakupu.
 5. W przypadku wyrażenia takiej chęci przez Uczestnika zwrot środków pieniężnych związanych z wykonywaniem przez niego uprawnień przewidzianych prawem lub niniejszym Regulaminem może nastąpić na kartę podarunkową.
 6. W przypadku zwrotu części zamówienia z wykorzystaniem kodu rabatowego odebranego w ramach zamiany Wirtualnych punktów Mi Coins kod rabatowy zostaje uznany za wykorzystany.
 7. Nie można łączyć uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w szczególności Wirtualnej Waluty, z uprawnieniami innego Uczestnika ani ich zbywać.
 8. Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłącznie przez czas jego trwania, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 9. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do wymiany Wirtualnej Waluty lub Kodów Rabatowych na gotówkę.

§ 4 Wirtualne punkty

 1. Z zastrzeżeniem pkt 17 poniżej, za zakup Towaru, który zostanie zarejestrowany na Koncie Uczestnika, Uczestnikowi zostaną przyznane Wirtualne punkty Mi Coins w wysokości określonej zgodnie z ustępem 2 poniżej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. Wirtualne punkty Mi Coins zostaną przyznane Uczestnikowi w następujący sposób:
  1. za zakup Towarów z oferty Sklepu Internetowego Uczestnik otrzymuje Wirtualne Punkty określone w formie graficznej na karcie produktu oraz w koszyku sklepu.
  2. w przypadku zapłaty za Towary za pomocą kodu rabatowego uzyskanego na skutek zamiany Wirtualnych Punktów na Kod Rabatowy, kolejne Mi Coins zostaną przyznane Uczestnikowi w sposób przedstawiony w ust. a) powyżej wyłącznie w części uiszczonej środkami innymi niż powstałymi na skutek użycia Kodu Rabatowego.
 3. Uczestnik może w każdym momencie w Sklepie Internetowym Mi-Home.pl sprawdzić stan Konta Lojalnościowego z przyznanymi Wirtualnymi punktami Mi Coins, wraz z informacją, ile z nich może wykorzystać.
 4. Konwersja zamiany Wirtualnych punktów Mi Coins na Kod rabatowy wynosi 100 Mi Coins = 5 zł brutto.
 5. Minimalna wartość Mi Coins możliwych do wymiany na Kod rabatowy wynosi 100 Mi Coins (będących równowartością 5 zł brutto).
 6. Wirtualne punkty Mi Coins naliczane zostają wyłącznie dla zamówień Towarów przekraczających równowartość kwoty 10 zł brutto.
 7. Minimalna cena zakupu Towaru dokonana z użyciem Mi Coins nie może być niższa niż kwota 1,23 zł brutto.
 8. Wartość przyznawanych Wirtualnych punktów Mi Coins może czasowo ulec zwiększeniu w trakcie trwania specjalnych akcji lub ofert promocyjnych.
 9. Uczestnik może za przyznane Wirtualne punkty wygenerować kod rabatowy o maksymalnej wartości 200 zł brutto, który może wykorzystać w Sklepie Internetowym. Uczestnik powinien uprzednio zalogować się na Konto Uczestnika, a następnie w koszyku zadeklarować wykorzystanie części bądź całości Wirtualnych punktów Mi Coins, którą może wykorzystać na zamianę na kod rabatowy lub dokonać przeliczenia w koszyku Sklepu Internetowego i wygenerować kupon o wybranej wartości.
 10. Kupony rabatowe stworzone z zamiany Wirtualnych punktów Mi Coins nie łączą się ze sobą.
 11. Uzyskane przez Uczestnika Kupony Rabatowe są kuponami jednorazowymi i nie łączą się ze sobą. Uczestnik w ramach danego zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym może wykorzystać wyłącznie jeden Kupon Rabatowy. Opisane powyżej ograniczenie nie wyłącza możliwości wykorzystania w ramach zamówienia jednocześnie jednego Kuponu Rabatowego oraz jednego kuponu wygenerowanego przez Uczestnika dzięki posiadanym przez niego punktom "Mi Coins".
 12. Wirtualne punkty są ważne przez 720 dni od momentu ich przyznania, lecz nie dłużej niż do zakończenia Programu Lojalnościowego.
 13. Wirtualne punkty są przyznawane również w promocjach i konkursach organizowanych przez ROLV Group sp. z o. o., na zasadach w nich określonych. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, uznaje się, iż Kody rabatowe powstałe z zamiany z Wirtualnych punktów nie łączą się z innymi kodami rabatowymi, chyba że regulamin danej promocji lub kodu rabatowego stanowi inaczej.
 14. Naliczanie Wirtualnych punktów Mi Coins odbywać się będzie automatycznie po całkowitej realizacji zamówienia, zgodnie ze statusem w Sklepie Internetowym.
 15. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy kupna Towaru zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym lub anulowania złożonego przez niego zamówienia, przyznane Uczestnikowi Wirtualne punkty za dokonanie takiego zakupu ulegają unieważnieniu. W przypadku opisanym powyżej, gdy część opłaty za Towar została uiszczona przez Uczestnika za pomocą kodu rabatowego wygenerowanego przez niego dzięki konwersji posiadanych wcześniej Wirtualnych punków, jego wartość zostanie zwrócona w formie Wirtualnych punków na Konto Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od zamówienia lub je anuluje, lecz wykorzysta otrzymane za nie Wirtualne punkty, zanim zostaną one unieważnione, saldo Wirtualnych punktów Uczestnika zostanie pomniejszone o równowartość Wirtualnych punków, które otrzymał w ramach anulowanego zamówienia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym saldo Wirtualnych punktów Uczestnika może osiągnąć wartość negatywną (poniżej zera), o ile aktualne saldo Wirtualnych punków Uczestnika jest mniejsze niż liczba anulowanych Wirtualnych punktów. Przyznawane Uczestnikowi kolejne Wirtualne punkty w pierwszej kolejności zaliczone zostaną na uzupełnienie salda Wirtualnych Punktów Uczestnika do wartości „0”.
 16. Uczestnik może wykorzystać Wirtualne Punkty wyłącznie osobiście w terminie ich ważności. Nie może dokonać cesji punktów na innego Uczestnika.
 17. Wykorzystanie Wirtualnych Punktów powoduje obniżenie Salda Wirtualnych Punktów na Koncie Uczestnika o wartość wykorzystanych Wirtualnych Punktów. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamiany punktów na kod rabatowy.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Wirtualnych Punktów na pieniądze ani środki na kartę podarunkową.
 19. Wirtualne Punkty nie są naliczane w sytuacji zakupu przez Uczestnika wyłącznie jednego produktu o wartości poniżej 10 zł brutto.
 20. Z uwagi na fakt, iż Wirtualna waluta przyznawane są Uczestnikom wyłącznie z tytułu dokonywania przez nich detalicznych zakupów Towarów, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do nieprzyznania Uczestnikowi Wirtualnych punktów za dany zakup lub pomniejszenia jego salda Wirtualnych punktów Uczestnika o ilość Wirtualnych punktów przyznanych mu w ramach dokonanego zakupu w przypadku, gdy charakter takiego zakupu/zakupów nosi cechy zakupu hurtowego. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zastosowanie mają zapisy par. 4 ust. 14 Regulaminu.

§ 5 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@Mi-Home.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. ROLV Group sp. z o.o. ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Rodzaj, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. ROLV Group sp. z o. o. (Usługodawca) świadczy następujące bezpłatne usługi za pomocą Sklepu Internetowego: założenie i korzystanie z Konta Uczestnika, usługa umożliwiająca wykorzystanie poprzez Sklep Internetowy Wirtualnych punktów.
 2. Usługobiorca może korzystać z usług, dostępnych poprzez Sklep Internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.
 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. z dostępem do sieci Internet;
  2. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5, lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
  3. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies.
 5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.
 7. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia korzystania z usług udostępnionych z użyciem Serwisu (wystąpienie z Programu Lojalnościowego lub jego zakończenie), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres Usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego, jego rozpatrzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 pt. Reklamacje.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, jest Usługodawca (ROLV Group sp. z o.o.).
 2. Dane osobowe Uczestników podane przez nich w Formularzu zgłoszeniowym lub później przez nich modyfikowane w serwisie Mi-Home.pl, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz aktualnych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w celu realizacji Programu Lojalnościowego.
 3. Przetwarzając dane osobowe Uczestników, administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w niezbędnym zakresie:
  1. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Uczestnikom, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. ROLV Group sp. z o.o. odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Usługobiorcy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Usługobiorcy, praw i wolności lub dane Usługobiorcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.
 7. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Lojalnościowym.
 8. Dane osobowe Uczestników wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeksu cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione partnerom administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje administrator, łącząc produkty lub usługi. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.
 11. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. do przenoszenia danych;
  6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. ROLV Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą Sklepu Internetowego oraz środkami komunikacji przewidzianymi niniejszym Regulaminem z Uczestnikami. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania Wirtualnych Punktów, które może wykorzystać, przez okres ich ważności na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem. W przypadku gdy Uczestnik nie wykorzysta Wirtualnych Punktów przed czasem zakończenia Programu, Wirtualne Punkty przepadają a Uczestnikowi nie przysługują wobec ROLV Group żadne roszczenia z tytułu ich niewykorzystania.
 2. Uczestnik może porozumiewać się z ROLV Group sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mailowego tj. sklep@Mi-Home.pl
 3. ROLV Group sp. z o.o. udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego.
 4. Opłaty za połączenie z ROLV Group sp. z o.o., podane w ustępie 2 powyżej, z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.
 5. ROLV Group sp. z o.o. (Usługodawca) świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. ROLV Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 7. 7. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, ROLV Group sp. z o.o. poinformuje Uczestników o wprowadzeniu modyfikacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail, jak również udostępni nowy tekst Regulaminu na stronie Programu. Zmiany są skuteczne wobec Uczestnika w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Do czasu upływu tego terminu Uczestnik korzysta z wszystkich uprawnień na zasadach dotychczasowych.
 8. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.mi-home.pl.
 10. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Uczestnikom przez ROLV Group w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Programu Lojalnościowego, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, bazy danych należą do ROLV Group lub podmiotów, z którymi ROLV Group zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 11. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. www.uokik.gov.pl).
 12. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr i www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 13. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie.